Izba Lekarsko - Dentystyczna

Historia Izb lekarsko dentystycznych w Polsce Dr n. med. Ludwik Kowieski Lublin

Wzorując się na doświadczeniu i kilkunastoletniej działalności samorządu lekarskiego, z inicjatywy lekarzy dentystów, przystąpiono w 1938 roku do organizowania izb lekarsko-dentystycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 1938 roku „O izbach lekarsko-dentystycznych” (DzU RP nr 6, poz. 33 z dnia 31 stycznia 1938 roku) naczelna i okręgowe izby lekarsko-dentystyczne stanowiły samorząd lekarsko-dentystyczny.
Każda izba okręgowa posiadała osobowość prawną i rządziła się własnym regulaminem zatwierdzonym przez Naczelną Izbę Lekarsko-Dentystyczną.
Do zakresu działania izb lekarsko-dentystycznych należało:
• współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi dotyczące zdrowia publicznego
• kontrolowanie przestrzegania zasad etyki i sumienności zawodowej członków izby
• współdziałanie z władzami państwowymi w nadzorowaniu praktyki lekarsko-dentystycznej
• przedstawicielstwo zawodu lekarsko-dentystycznego i obrona jego interesów
• zakładanie i prowadzenie instytucji ubezpieczeniowych oraz wzajemnej pomocy dla członków izb lekarsko-dentystycznych i ich rodzin
• popieranie instytucji naukowych i społecznych
• sądownictwo dyscyplinarne
• sądownictwo polubowne.
Organami okręgowych izb lekarsko-dentystycznych były: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny.
Wszystkie funkcje sprawowane były nieodpłatnie; na wniosek Rady, członek Zarządu mógł otrzymać jedynie zwrot kosztów podróży. Kadencja Rady i Zarządu trwała 5 lat.