Izba Lekarsko - Dentystyczna

Jak funkcjonuje Naczelna Izba Lekarska

Szanowne koleżanki , Szanowni koledzy.
W dniu 23 marca br. W S A w Warszawie  po rozpoznaniu sprawy z mojej skargi na decyzję GIS z 1 lutego 2016 uchylił zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji . To dobra wiadomość dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.
W liście z lutego 2017  do Prezesa NIL wnioskowałem o włączenie się Izby do udziału w charakterze uczestnika w tej sprawie ze względu na interes prawie 5 tys. członków Samorządu .
odpowiedź w tej sprawie która dotarła do mnie listem poleconym 21 kwietnia 2017 przedstawiam w załączniku.
Z pozdrowieniami
M. Tatrzański