Izba Lekarsko - Dentystyczna

Apel Prezydium ORL WIL do Prezydium NRL

Apel Prezydium ORL WIL do Prezydium NRL

2015-07-12

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu
z dnia 11lipca 2015r
do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezydium ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z zadowoleniem przyjmuje fakt toczącej się z udziałem Ministra Zdrowia dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi w liście Prezesa NRL , a rozpoczętej na posiedzeniu Naczelnej Rady w dniu 26 czerwca br.
Prezydium zwraca się z Apelem , aby w planowanej kontynuacji dyskusji na jednym z najbliższych posiedzeń Prezydium NRL, niżej wymienione punkty rozszerzyć i skonkretyzować.
I tak :
W pkt. 3
3. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń geriatrycznych. Przy obecnych trendach demograficznych położenie nacisku na rozwój geriatrii jest koniecznością, o której trudno dyskutować.  Cel ten może być zrealizowany poprzez zapewnienie większych środków na finansowanie świadczeń z tego zakresu oraz stworzenie dogodnych możliwości odbycia specjalizacji.
zagadnienie to opatrzyć wyraźnym postulatem , aby zamiast lub obok wspomnianej przez Pana Ministra ścieżki specjalizacyjnej z geriatrii dla lekarzy specjalistów z chorób wewnętrznych stworzyć taką ścieżkę dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji z chorób wewnętrznych .
W opinii Prezydium ORL WIL pozycja zawodowa lekarzy specjalistów z interny jest na tyle stabilna, że może nie być aż tylu chętnych do robienia drugiej równorzędnej specjalizacji. Tymczasem mogłoby to być dobrą okazją do uzupełnienia pełnej specjalizacji dla lekarzy „z jedynką”.

W pkt. 15
15. Przekazanie samorządowi lekarskiemu wyczerpujących informacji na temat zaawansowania prac nad Systemem Informacji Medycznej.
w przypadku potwierdzenia przez MZ woli wprowadzenia od 1.08.2017r obowiązku elektronicznej dokumentacji medycznej rozszerzenia stanowiska NIL o postulat prawnego uregulowania zakazu żądania od świadczeniodawców raportów korygujących za zamknięte i rozliczone okresy umów z NFZ . Jak kilkakrotnie sygnalizowali to przedstawiciele WIL- jest to  okoliczność  w sposób istotny wpływająca na rozwój rynku oprogramowania EDM .
W pkt.16
16. Złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej [..]
stanowisko NIL rozszerzyć o postulaty:
– określenia we wspomnianym rozporządzeniu ram tematycznych egzaminów z ochrony radiologicznej pacjenta (jedna z uwag zgłoszona w trakcie konsultacji przez WIL), oraz
dokooptowania przedstawiciela NRL  do ministerialnego zespołu powołanego do prac nad implementacją nowej dyrektywy Euroatom 

Sekretarz ORL
lek.Wojciech Buxakowski

Prezes ORL
dr n.med.Krzysztof Kordel

Źródło: wildent.org.pl